ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τα συμβόλαια αυτά έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, παρέχοντας έτσι στον ασφαλισμένο πλήρη κάλυψη των περιουσιακών του στοιχείων.
Η ιδιαιτερότητα αυτών των συμβολαίων, από την οποία προκύπτει και τ’ όνομα τους «Κατά Παντός Κινδύνου», είναι ότι ο ασφαλισμένος εξ αρχής γνωρίζει ότι θα αποζημιωθεί για κάθε ζημιά που θα συμβεί στα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία του, μ’ εξαίρεση κάποιες λίγες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με γεγονότα τα οποία, είτε αφορούν τη φυσιολογική ή και αναμενόμενη φθορά του ασφαλισμένου περιουσιακού στοιχείου, είτε κρίσιμα γεγονότα τα οποία κατά κάποιο τρόπο οδηγούν σε αναστολή της λειτουργία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου όπως π.χ. είναι ο πόλεμος, η επανάσταση ή κατάσταση πολιορκίας ή η πυρηνική ενέργεια, η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης από τη πλευρά του ασφαλισμένου κλπ.
Τα πιο συνηθισμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτού τύπου (κατά παντός κινδύνου) ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι τα παρακάτω:

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σε επιχειρήσεις με παραγωγική διαδικασία όπως οικοδομικές ύλες, χημικά, σε γεωργικές εγκαταστάσεις (επεξεργασία ή και /παραγωγή), σε μονάδες παραγωγής υφασμάτων/νημάτων ή εν γένει μονάδες παραγωγής, σε ξενοδοχεία, κινηματογράφους, νοσοκομεία, γραφικές τέχνες (εκτυπώσεις) κλπ.
Καλύπτει την οποιαδήποτε ζημιά ήθελε συμβεί στο ασφαλισμένο αντικείμενο (εξαιρουμένων των κινδύνων που καλύπτονται από συμβόλαιο περιουσίας), η οποία θα προέρχεται από τυχαίο (μη ηθελημένο γεγονός) το οποίο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα μπορούσε να περιγραφεί σαν αποτέλεσμα :

1.Ελαττωματικού σχεδιασμού, σφαλμάτων κατά τη συναρμολόγηση ή εργαστηρίου, κακοτεχνίας, ελαττώματος κατά τη χύτευση ή και ελαττωματικού υλικού (Διευκρινίζεται πάντως ότι το ασφαλιστήριο καλείται να καλύψει τον ασφαλισμένο για θέματα που αφορούν κυρίως το μετά τη λήξη της εγγύησης του κατασκευαστή διάστημα ή γεγονότα που εν μέρει προβλέπονται στις εγγυήσεις)
2.Εσφαλμένου χειρισμού, έλλειψης εμπειρίας/επιδεξιότητας χειριστή, απροσεξία, αμέλεια, κακόβουλες ενέργειες
3.Βραχυκύκλωμα ή άλλες αιτίες ηλεκτρικής φύσης ή ως συνέπεια αυτής καθ’ αυτής της λειτουργίας του
4.Φυσικών φαινομένων, ενδόρρηξη, κατάρρευσης κ.λ.

Επιπλέον Ενδεικτικές Συμπληρωματικές Καλύψεις ή Επεκτάσεις
(Πέραν των αναφερομένων σε ασφαλιστήριο περιουσίας)

1.Υπερωρίες, νυκτερινή εργασία και επείγων ναύλος σε περίπτωση ζημίας
2.Χημική έκρηξη ενδογενούς προελεύσεως
3.Απώλεια περιεχομένων δεξαμενών
4.Μεταφορικές ταινίες,αλυσίδες, συρματόσχοινα, μη ηλεκτροφόρα καλώδια
5.Αναπεριελίξεις Ηλεκτρικών Μηχανών
Β. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σ’ αντίστοιχη κατηγορία επιχειρήσεων που απευθύνεται το συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου Μηχανικών Βλαβών και επιπλέον σε εργολάβους, εκμισθωτές του εξοπλισμού ή χρηματοδότες αγοράς του εξοπλισμού αυτού (τράπεζες, lεταιρείες leasing).
Καλύπτει την οποιαδήποτε ζημία θα μπορούσε να συμβεί στο ασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο, με εξαίρεση τις ζημιές που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου Μηχανικών Βλαβών
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, καλύπτει ζημιές από:
Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, φυσικά φαινόμενα, κλοπή, ζημιές κλέπτη, σεισμό, κατολίσθηση, υποχώρηση εδάφους, αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος, φυγόκεντρος δύναμη, κατάρρευση κλπ.

Επιπλέον Ενδεικτικές Συμπληρωματικές Καλύψεις ή Επεκτάσεις

1.Απώλειες ή ζημίες επί αυτοκινούμενων ασφαλιζομένων περιουσιακών στοιχείων ή μηχανημάτων που εργάζονται υπογείως
2.Κάλυψη επείγοντος ναύλου, υπερωριών ή και νυκτερινής εργασίας σε περίπτωση ζημιάς
Γ. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σε εργολάβους, χρηματοδότες του έργου (π.χ. τράπεζες), ιδιοκτήτες οικοδομών/έργων, κατασκευαστικές εταιρίες, πολιτικούς μηχανικούς κλπ
Καλύπτει την οποιαδήποτε ζημία θα μπορούσε να συμβεί στο ασφαλισμένο έργο από αιτίες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όπως:
Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, φυσικά φαινόμενα, κλοπή, ζημιές κλέπτη, σεισμό, καθίζηση/κατολίσθηση, αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος, φυγόκεντρος δύναμη, κατάρρευση, μεταφορές εντός του εργοταξίου κλπ.

Επιπλέον Ενδεικτικές Συμπληρωματικές Καλύψεις ή Επεκτάσεις

1.Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων ή και
2.Εργοδοτική ευθύνη
3.Διασταυρούμενη ευθύνη μεταξύ των ασφαλιζομένων μερών
4.Απλή ή εκτεταμένη συντήρηση
5.Επείγων ναύλος, υπερωρίες σε περίπτωση ζημιάς
Δ. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των έργων, κατασκευαστικές εταιρίες των έργων της συναρμολογήσεως, χρηματοδότες του έργου (π.χ. τράπεζες),.
Καλύπτει την οποιαδήποτε ζημία θα μπορούσε να συμβεί στο ασφαλισμένο έργο από αιτίες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όπως:
Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, φυσικά φαινόμενα, κλοπή, ζημιές κλέπτη, σεισμό, καθίζηση/κατολίσθηση, αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος, φυγόκεντρος δύναμη, κατάρρευση, μεταφορές εντός του εργοταξίου κλπ.

Επιπλέον Ενδεικτικές Συμπληρωματικές Καλύψεις ή Επεκτάσεις

1.Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων ή και εργοδοτική ευθύνη
2.Διασταυρούμενη ευθύνη μεταξύ των ασφαλιζομένων μερών
3.Απλή ή εκτεταμένη συντήρηση
4.Επείγων ναύλος, υπερωρίες σε περίπτωση ζημιάς
5.Συνέπειες από λανθασμένη μελέτη / σχεδιασμό/ κακοτεχνία / ελαττωματικό υλικό